تبلیغات
fight sport kickboxing - چگونه زندگی کنیم /.... سخنانی ازقلم استادایوب سنگ سفیدی
 
fight sport kickboxing
ایوب سنگ سفیدی-رئیس و بنیانگذار سبك رزمی فایت اسپرت کیک بوکسینگ جهوری اسلامی ایران و جهان
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
درباره وبلاگ


خداوندا هم اکنون که چشمم را در این جهان گشودی ، به من قدرت بده تا بتوانم با قلبی پاک و صادق زندگی کنم و تمام زندگیم را در راه خدمت به ضعیفان صرف کنمو در نهایت بتوانم با چشمانی مهربان و رفتاری در خور یک انسان به زیستن ادامه دهم و چنان زندگی کنم که اسمم در یاد ها بماند.
خداوندا همچنان که مرا آدم آفریدی ، انسانیت و شیوه زندگی را به من بیاموز تا بتوانم با سربلندی و افتخار در این دنیای بی رحم زندگی کنم و تا لحظه ای که جان در تن دارم دست از خدمت انسانها بر ندارم.
پروردگارا بنده ای نا چیز دستان پر گناهش را به سمت تو بلند کرده و از درگاه پاکت ، طلب بخشش می کند و از تو می خواهد که تمام بندگانش را به راه راست هدایت کنی و به نیکان قدرتی بدهی که همیشه یاور مظلومان و زجردیدگان باشند.
ایوب سنگ سفیدی

مدیر وبلاگ : روابط عمومی فایت اسپرت کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران
مطالب اخیر
نظرسنجی
گزارش اخبار ورزش كیك بوكسینگ در وبلاگ چگونه است؟
بنام خداوندبخشنده بخشایشگر
 سپــاس
 حمد و سپاس ذات پاك خداوند را سزاست كه پس از اعطاء نعمت اندیشه با ارسال رسل و انزال كتب، خرد انسانی را رهبری بخشید تا توانائی پرواز به سوی حضرتش را پیدا كنیم. بعد از آن درود بی پایان بر پذیرنده عكس جمال زیبای تجلی یافته حق (محمد) كه مهر آسا بر نفوس نیازمندان تابیدن كرده و آنان را از پرتگاه كژی و كاستی به شاهراه راستی و صداقت رهنمون شده است. حكایت از ارتباط او با منبع زلال وحی دارد سپس سلام خالصانه بر جانشینان و یاران و پیروان ختمی مرتبت كه با فروغ خویش نیزحیات دوباره را به قلوب ما بازگردانید
مقدمه
 ماانسانهاازخاک بوجودآمدیم وبعدازحضرت آدم وحوا نسل ب نسل متولدشدیم تا امروزبه این جمعیت رسیدیم وبابوجوآمدنمان شیطان فرشته بزرگ خدا برای وجودمابه دشمنی بابشریت برخواست وبدین ترتیب ما انسان نام گرفتیم وجانشین خداوندبر روی زمین واشرف مخلوقات زمین/ بله خداوندبه ماانسانهاشعور/فهم/شخصیت وعقل بخشید وما را برتمام موجودات سروری بخشید/ تابا درایت در راه صداقت وخدمت به بشریت قدم برداشته ورضایت خداوند جلب گردد/ اوازماخواست که ماانسانها درکنارهم زندگی کنیم وشریک شادیها وغمهای هم باشیم/ازماخواست دریک دنیای سراسرعشق وصداقت وگذشت بهم عشق بورزیم ودرچهاچوب توحیدحرکت کنیم واوراستایش کنیم ودر راه حق علیهه باطل قدم برداریم ولحظه ای ازیادش قافل نباشیم/ اما ما انسانها که جانشین خداوندهستیم بیرحمانه وظالمانه برجان ومال هم افتاده وباخیانت وظلم همدیگر را ازبین میبریم وفراموش میکنیم که ازکجا آمده وقرار است به کجابرگردیم.ما انسانهایی که بااستفاده ارابزارقدرت مظلومان روفراموش کرده وبیرحمانه وباظلم/برستمدیدگان میتازیم!
عشق
 خداوندعشق که بهترین هدیه اش بود برقلوب ماهدیه داد/اوقلب را درسینه یمان قرارداد تا درآن جابدهیم وبه ما عاشق شدن راآموخت تاباعشق زندگی کنیم ودرکنارعزیزانمان خوشبخت باشیم وبه آنهاعشق بورزیم وباشناخت عشق به عشق خدانزدیک شویم/ .
زن فرشته پاکیها
 زن موجودی ظریف وساده درپی آرامش/موجودی که اگردرجایی احساس محبت وآسایش کند درهمانجاماندگارخواهندشد/زنان با قلبی مهربان که اگردرکانون توجه قرارگیرندشکوفاشده واحساس خوشبختی خواهندکرد واین وظیفه شکوفاکردنشان بردوش مردانی ست که بامهربانی وصداقت و وفاداری ویکی بودن آنان رابه خوشبختی میرسانند/ بنظردوانسان که صادقانه درکنارهم باشند دنیاراتسخیرخواهندکرد/و زندگی که در آن یکی بودن و وفاداری وجود داشته باشدموفق ست/وزندگی که درآن بوی دوئیت وتزویرنباشد. تزویرسکه ای ست دورو که دریکطرف آن نقش خداست ودریک طرف آن نقش ابلیس/ زن ومرد بایدپوشش هم باشند/آنهاباید درشادیهاوغمهاتکیه گاهی محکم برای هم باشند. مردباید درمقابل مشگلات سرپناهی امن وتکیه گاهی  سرسخت برای همسرش باشد و زن احساس امنیت کندومرد با چنگ ودندان درمقابل حجمه نامرادیهای روزگار و گرگهای به ظاهر میش در لباسهای صداقت/دلسوزی/عشق وکمک بیدارباشد و محافظی برای شریکش واین ثروت واقعی ست/ثروتی که باهیجچ مادیاتی قابل مقایسه نیست. مطمئنا پول نمیتواندمحافط اخلاقی خوبی در مقابل لحظه های سخت زندگی باشد/اما مردان دلیر و صادق خدا درمقابل سختیها هرگز جا خالی نمیکنند/حتی به هرقیمتی واین نشانه ای از خداست وفرقی ست بین معنویات وشکست مادیات درمقابل داده های خدا. بنظرم قلب انسانهابایداینقدر بزرگ وبخشنده باشدکه باگذشت در اجتماع وخانواده روح بزرگی داشته باشدوبایکی بودن یک زندگی رامدیریت کرده ودریک دنیای ماورائی وکائناتی درآسمانها باروحی سبک پروازکرده ومحبوب قلبهای انسانهاباشد.
اقتدار و خط قرمزهای زندگی
دریک مکان ویک زمان هرگاه پیوند و پیمانی جاری یابسته شود احساس تکلیف ومسئولیتی ایجادمیشود. یکی از این پیوندها پیوند زندگی ست که بابسته شدنش احساس مسئولیتی سنگین بردوش آنها قرارخواهدگرفت که حراست وپاسداری ومخصوصا حفظ آن تا ابد از اجبارات زندگی ست وکوتاهی درآن باعث سست شدن پایه های زندگی شده وبلاخره خراب و ویران خواهد شد/زندگی باید سرشار از اعتماد و وفاداری باشد وطرفین نباید از اعتماد همدیگر استفاده کرده و...../زیرا ماه هرگزپشت ابرنمانده و خیانتکاران رسواخواهندشد و این از وعده های الهی ست وخیانت کنندگان رسوا شده وبرآنها خیانت شده ونابودخواهندشد/زیرا درهمین دنیاهم دارمکافاتی وجود داشته وهمه چیز تساوی وعدالت برقرارخواهدشد.  
گوهر نایاب(صداقت)
صداقت/گوهری که همیشه مورد هجوم  شیاطین بوده و زخم برداشته!اما همیشه در گوشه ای بیدار بوده و غصه خورده و در خون باریده!ضررهای فراوان دیده اما همیشه آرام بوده اما استوار . در یک زندگی مشترک باید از ابتدا واقعیتهاگفته شده تا طرفین از ابتدای زندگی درست تصمیم گرفته ویاهمیدگر را قبول نکرده ویا اگرهمدیگر راپذیرفتند یک عمرباخیال راحت ودر آرامش وصداقت زندگی کرده وبرصداقت همدیگر افتخار کرده وبهم اعتماد داشته و همین اعتماد باعث عدم بیشترین اختلافاتی ست که منشع آن همان ناصادقی و دروغهای اول زندگی ست که باعث فروپاشی زندگی خواهدشدویک عمرحسرت وپوچی. خدای عاشق وقتی خداوند انسان را بدرقه کرد میدانی چه گفت؟ گفت جایی که داری میری مردمی داره که میشکننت!!نکنه غصه بخوری من تنهات نمیذارم! توکوله بارت عشق میزارم که بگذری!قلب میذارم که توش جا بدی!اشگ میدم که همراهیت کنه ومرگ میدم که برگردی پیش خودم.
دریا دلی
آری معتقدم زندگی گذری ست کوتاه/ودر پی آن ابدیتی ست باکوله باری از خوبیها وبدیها و تلخ تر از آن اینکه ما میرویم و در گذر زمان و عمر فراموش خواهیم شد/لحظه تلخی ست که بگویم ما میرویم و افسوس که ندانستیم فرصت ما انسانها برای درکنار هم بودن چقدر کوتاه ست!کوتاهی که میدانیم اما نمیخواهیم بدانیم و در خواب خواهیم ماند. فکر کردن به این مطالب ویرانگرست!ما انسانها بدور از خواسته های پروردگارمان وخواسته هایش برای رسیدن به اهدافمان  گذشت در زندگی به واژه های زیادی برخورد کردم/اما یاد گرفتم که گذشت قله ای ست بینهایت مرتفع و نزدیک بخدا!منطق این واژه محتاط بمن آموخت که وقتی گرسنه ام لغمه را در دهان خود قرار داده تا سیرشوم/اما گذشت این واژه ی پراحساس بمن آموخت در زمان گرسنگی لغمه را نخورده و در دهان گرسنه ای قرار دهم که چشم به دستان من دوخته است!!    
تنهایی
انسانها بزرگترین افسوس انسانهای در دوران پیری قدرندانستن عزیزانی ست که یا درخاک خوابیده ویا دسترسی به آنهاغیرممکن است/متاسفانه ماانسانها اگرمیدانستیم چقدر فرصت باهم بودنمان کمه هرگز اینقدرهمدیگروتنهانمیذاشتیم و دکترعلی شریعتی میگوید من تورا دوست دارم وتو دیگری را و دیگری دیگری را واینگونه ست که اینقدرتنهاییم.به امید روزی که همه ما انسانهاقدرهمدیگه روبدونیم وهرگزعزیزانمان روتنهانگذاریم.     
 مادیات ومعنویات
وقتی میاندیشم در اطراف وسرتاسر زمین افراد مادی در رفاه زیاد دیده میشود/ که در بینشان صداقت نایاب وحرص و طمع فراوان. اماتعداد کمی انسان معنوی دیدم/افرادی که انسانیت وشرافت درچشمهایشان سرشاربوده و درعین نیاز اما چشم و دلی سیر دارند و غصه یشان غم بیکسان وستمدیگان است/ وکارشان غصه خوردن ودست دا به دامن خدا.
پروردگارا این سعادت را به ما عطا کن که همه جزء صالحین و صابرین توباشیم و روزی باحضور آن منتظر حاضر دنیایی یکدست پاکی را شاهد باشیم و ستمدیدگان و فقیران طبق وعده تو بر دنیا سوار شده و دیگر شاهی هیچ ناعدالتی و بنده محتاجی نباشیم.آمین
    


 یافتن ملیونها نفر در زندگی ما هنر نیست! هنرآن است که در میان ملیونها نفر؛یک نفر را پیدا کنی که تاابد همراه و همصدا باتوباشد. Aiub.sangsefidi@yahoo.com ایمیل                                 www. Supernewkickboxing.com        

 نویسنده:ایوب سنگ سفیدی                                                                          پایان
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 21 آبان 1394 11:00 ق.ظ
تالحظه شکست به خداوندایمان باش....
خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید...موفق باشید.
روابط عمومی فایت اسپرت کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایرانباسلامواحسنت براین ایمان وافکارخدایی شما.موفق باشید
پنجشنبه 14 آبان 1394 10:21 ق.ظ
سلام استاد گرامی...مطالبتون زیباست وجالب امیدوارم این مطالب تنها به مقدار کمی در جان انسانهای امروزی نفوذ کند...موفق وسلامت باشید
روابط عمومی فایت اسپرت کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایران باسلام.فرق بین ادم وانسانیت زیاده و ماهم این مطالب ونوشته های خودمون رو انتشار دادیم شایدتاثیری داشته باشه.امیدوارم خداهممون روبه راه راست هدایت کنه
شنبه 1 فروردین 1394 01:52 ب.ظ
این ضربه تحویل ساله یا...
برخورد پهلوی کسی با در؟
ساعت به وقت رسمی کوچه
سال هزار و سیصد و مادر..

سالتون فاطمی
روابط عمومی فایت اسپرت کیک بوکسینگ جمهوری اسلامی ایرانبنام خدا و بیادخدا.
سلام خانم دکتر.مرسی که بنده روقابل دونستیدوکامنت گذاشتید.
شمابرای بنده همیشه سعادت هستید.
جمعه 28 آذر 1393 06:47 ب.ظ
سلام تبادل لینک میکنی فقط چند ثانیه طول میکشه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :